PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN  NHA TRANG – KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ I (2017 – 2022)

Thứ sáu - 07/04/2017 08:37
ông Hà Văn Hải - Tổng giám đốc Cty CP Bất động sản Hà Quang phát biểu.
ông Hà Văn Hải - Tổng giám đốc Cty CP Bất động sản Hà Quang phát biểu.
 PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN
 NHA TRANG – KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ I (2017 – 2022)
                          ( Số: 04 /PH – HHBĐS, ngày  14  tháng 03 năm 2017)
            
            Căn cứ Nghị định số 45/2010/NSĐ-CP ngy 21/04/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động  và quản lý hội;
           Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa về yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức, nội dung hoạt động của Hiệp hội; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2017 -2022;
           Căn cứ nhu cầu thực tiễn của việc xây dựng Hiệp hội và kết quả hoạt động của các doanh nhân, doanh nghiệp về lĩnh vực bất động sản trn địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.
         Hiệp hội Bất động sản Nha Trang -  Khánh Hòa là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư và dịch vụ thương mại bất động sản hoặc có liên quan đến lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, theo quy định của pháp luật; tự nguyện, tự quản, thống nhất hành động, không vụ lợi, nhằm mục đích: Phối hợp các hoạt động của hội viên dể nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá, dịch vụ, hợp tác và phát triển kinh tế trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác có liên quan đến bất động sản; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phát triển nhanh và bền vững các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực bất động sản, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực bất động sản của tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đề ra nội dung phương hướng hoạt động trọng  tâm như sau:
          1 – Tăng cường năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh của hội viên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.                                                                     
         Tăng cường các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tổ chức hội thảo trao đổi với các tổ chức Hội khác ở Trung ương và địa phương, các tổ chức Hiệp hội nước ngoài. 
          Ban Chấp hành Hiệp hội luôn là cầu nối giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực kinh doanh, giới thiệu sản phẩm…; chủ động liên kết với các ban ngành có chức năng tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, tiếp thị, nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng và bảo vệ quyền lợi và lợi ích chinh đáng cho hội viên; nắm bắt các thông tin, kịp thời thông báo cho hội viên để tránh tình trạng thiếu hiểu biết mà vi phạm trong kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.
           Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành chức năng trong tỉnh, trực tiếp là Sơ Xây dựng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 
          Phối hợp tham gia các chương trinh xúc tiến thương mại của Nhà nước và các tổ chức quốc tế, tận dụng các cơ hội bên ngoài hội viên; thành lập sàn giao dịch bất động sản nhằm quảng bá, trao đổi, kinh doanh các sản phẩm Bất động sản của các doanh nghiệp hội viên.
          Khai thác các mối quan hệ kinh doanh của các doanh nghiệp trong Hiệp hội như liên minh, hợp tác, tạo mối quan hệ mật thiết trên tinh thần bình đẳng của các doanh nghiệp trên mặt trận kinh tế thời hội nhập quốc tế sâu rộng.
          Định hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hội viên; tổ chức tham quan giao lưu học tập kinh nghiệp với các tổ chức Hội, Câu lạc bộ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tiếp xúc và mở rộng thị trường cho hội viên.
          Quan hệ với các tổ chức ngân hàng tạo điều kiện và có cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp được hỗ trợ các nguồn vốn ưu đi từ các dự án của các tổ chức nước ngoài, Trung ương và địa phương.
          Xây dựng văn hóa doanh nhân, tuyên truyền vận động hội viên tích cực phát triển doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện giữ vững uy tín của doanh nghiệp trên thị trường và xây dựng uy tín của tổ chức Hiệp hội trong xã hội.
          2 – Xây dựng tổ chức và phát triển Hội:
          Xây dựng BCH Hiệp hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo đúng nghị quyết của BCH đề ra và thực hiện nghiêm túc quy định của điều lệ Hiệp hội; xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao, công khai, dân chủ trong hoạt động; Xây dựng quy chế làm việc của BCH Hiệp hội, duy trì nghiêm chế độ sơ, tổng kết hàng năm.
          Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, tích cực sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
          Tổ chức tốt các hoạt động nhằm xây dựng và củng cố tổ chức Hiệp hội; tích cực phát triển hội viên,  hoàn thiện, đổi mới công tác văn phòng của Hiệp hội
          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hình ảnh hoạt động của hội viên trên các phương tiện thông tin đại chúng và  thành lập Website trên mạng internet nhằm khẳng định vai trị, vị trí của tổ chức Hiệp hội và hội viên trong xã hội; thường xuyên quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các gương điển hình xuất sắc của hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
         3 – Tích cực Hoạt động tình nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.
          Định hướng, tổ chức cho hội viên tích cực tham gia các chương trình cứu trợ cấp bách của xã hội như: Cứu trợ đồng bào lũ, lụt, thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa...giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều biện pháp thiết thực.
          Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; tăng cường vận động các hội viên và các doanh nghiệp ngoài tổ chức Hiệp hội ủng hộ quỹ vì người nghèo của Hiệp hội.
          4 – Chú trọng quan tâm đến đời sống hội viên:
          Phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt nam “Lá lành đùm lá rách” từng hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh và làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho con em hội viên của Hiệp hội.
          Tiến hành gặp mặt truyền thống hàng năm để động viên, kích lệ hội viên; tổ chức các cuộc du lịch, tham quan tạo môi trường cho các hội viên có điều kiện gần gũi thân thiết, chia sẻ những khó khăn và những vui buồn trong cuộc sống.
           Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho hội viên, thăm hỏi sức khỏe hội viên và gia đình của họ, nhất là những lúc gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật…
          5 – Kinh phí hoạt động:
          Để trang trải cho hoạt động chung của Hiệp hội, Hiệp hội dự kiến quy định mức đóng góp hội phí mỗi năm trên cơ sở bàn bạc thống nhất của hội viên trong Hiệp hội; dự kiến mức đóng góp của mỗi hội viên trong nhiệm kỳ I (2017-2022) là 1.000.000 đồng/năm đối với các hội viên cá nhân; 5.000.000 đồng/năm đối với hội viên là tổ chức.
          Số tiền sẽ được đóng góp một lần cho thủ quỹ trong một năm. Ngoài ra Hiệp hội sẽ ghi nhận thêm sự hỗ trợ đặc biệt từ các hội viên trong Hiệp hội và các nhà tài trợ giúp đỡ ủng hộ Hiệp hội; Hiệp hội sẽ cử người làm kế toán, thủ quỹ và lập tài khoản riêng, sổ sách theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành của Bộ tài chính.
 
                                                                       TM. BCH HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN
                                                                                            CHỦ TỊCH
 
                                                                                               Đã ký
 
 
                                                                                       NGUYỄN XUÂN THÙY
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Nhatrang-khrea.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019

 Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay489
  • Tháng hiện tại15,871
  • Tổng lượt truy cập548,072
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây